Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering van producten en betalingsvoorwaarden van Eurobizz vof
Wij waarderen het dat u vertrouwen in ons stelt. Wij streven naar een optimale relatie met onze klanten, wederzijds vertrouwen is daarin essentieel. Daarom nemen wij uw rechten serieus en doen wij er alles aan kwaliteit, service en prijs voor u aantrekkelijk te maken. Voor u is het belangrijk dat u optimaal bent geïnformeerd en weet wat u van ons kunt verwachten. De onderstaande voorwaarden stellen u in staat tot in detail te zijn geïnformeerd wanneer u een bestelling bij ons plaatst. EUROBIZZ  wil graag samen met u eerlijk zaken doen. We zullen ook te allen tijde met u in overleg treden en naar alle redelijkheid naar een oplossing zoeken. WANT U ALS KLANT BENT ERG BELANGRIJK VOOR ONS!

Wij doen ons best alle artikelen goed en duidelijk te beschrijven. Voor zover mogelijk voorzien wij ze ook van afbeeldingen. EUROBIZZ doet haar best de aangeboden artikelen voldoende in voorraad te hebben zodat snelle levering mogelijk is. Het kan echter voorkomen dat artikelen tijdelijk of blijvend zijn uitverkocht. EUROBIZZ kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het onverhoopt niet kunnen leveren van een artikel.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1. Op alle productaanbiedingen en overeenkomsten van EUROBIZZ zijn onze Algemene verkoopvoorwaarden (hierna genoemd “Voorwaarden”) van toepassing.
1.2. Het accepteren van onze productaanbiedingen, danwel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van onze voorwaarden aanvaardt.
1.3. Onder “producten” wordt verstaan alle producten die de webshop worden aangeboden.
1.4. Op onze voorwaarden en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen (EUROBIZZ en de afnemer) zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
1.5. Van onze voorwaarden kan alleen via een schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
1.6. Door het bestellen (en eventueel ondertekenen) van de order sluit u een rechtsgeldig contract met EUROBIZZ. Dit contract gaat in zodra EUROBIZZ de compleet ingevulde (en eventueel ondertekende) bestelling heeft ontvangen.
1.7. EUROBIZZ houdt zich het recht voor een order zonder opgave van redenen te annuleren.
1.8. Op sommige artikelen rust auteursrechtelijke bescherming. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud van enig schriftelijk of digitaal product is niet toegestaan, behoudens schriftelijke toestemming van EUROBIZZ.

Artikel 2 Prijs van de artikelen
2.1. Alle aanbiedingen van EUROBIZZ zijn vrijblijvend en wij houden ons het recht voor prijzen te wijzigen.
2.2. De vermelde prijzen zijn in Euro en zijn inclusief 6 of 21%
2.3. Prijzen zijn exclusief verzendkosten, de hoogte daarvan is afhankelijk van uw keuze van vervoerder.
2.4. Een eventuele aanbieding geldt tot het tijdstip van vervallen van de aanbieding.
2.5. Voor eventuele invoer- of douaneheffingen, indien de bestelling naar een ander land dan Nederland wordt verstuurd is EUROBIZZ niet verantwoordelijk. De afnemer dient deze kosten zelf te betalen. De hoogte van het eventuele bedrag wordt door de douane van het betreffende land berekend.

Artikel 3 Werkwijze bij het bestellen
3.1. U bestelt via onze webshop de gewenste artikelen en aantallen.
3.2. De voorwaarden voor levering zijn dat betaling vooraf plaats vindt.
3.3. De bestelling wordt zo snel mogelijk na ontvangst van de betaling verzonden. Het verzenden is voor risico van de afnemer.
3.4. U kunt ook rechtstreeks (dus niet via de webshop) bestellen. U doet dit via e-mail (info@tsjechshop.nl). De bestelling wordt via de post of bezorgdienst aan u toegezonden.

Artikel 4 Betaling
4.1. Betaling is mogelijk via: a) Ideal. b) Mister Cash c) PayPal d)Vooruitbetaling via bank of postbank op rekeningnr.  NL 45RABO 0102900337 ten name van EUROBIZZ in Uden, onder vermelding van uw ordernummer.
4.2. Voor Mister Cash zijn wij genoodzaakt om 1,8% van het totaalbedrag aan transactiekosten in rekening brengen. Voor Paypal zijn wij genoodzaakt om 3,4% van het totaalbedrag aan transactiekosten in rekening brengen.
4.3. Indien u in gebreke bent met enige betaling, is EUROBIZZ gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomst (bestelling) op te schorten, danwel te ontbinden.
4.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim. U bent vanaf die dag een vertragingsrente van 1 % per maand verschuldigd van het openstaande bedrag. Indien betaling pas plaatsvindt na aanmaning door EUROBIZZ bent u aan administratiekosten een bedrag van € 10,- verschuldigd. Indien EUROBIZZ de vordering ter incasso uitbesteed, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, deze bedragen minimaal 20% van het openstaande bedrag. EUROBIZZ heeft onverminderd de bevoegdheid om, in plaats daarvan, de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.

Artikel 5 Levering van de artikelen
5.1. De bestelling wordt zo snel mogelijk nadat de betaling is ontvangen aan u geleverd. De datum van betalen is de datum van creditering.
5.2. U kunt desgewenst de bestelling ophalen in Uden, dat scheelt u verzendkosten. Dit dient wel te gebeuren op afspraak. Let op: de bestelling dient al online geplaatst te zijn voordat u deze kunt afhalen.
5.3. Verzending van de bestelling vindt doorgaans zo snel mogelijk na ontvangst van betaling. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk en mede afhankelijk van de beschikbaarheid van het betreffende artikel. Geen rechten kunnen worden ontleend aan genoemde leveringstijden. EUROBIZZ is niet aansprakelijk voor vertragingen indien er omstandigheden zijn waar EUROBIZZ niets aan kan doen zoals oorlog, terrorisme, stakingen, toeleveringsproblemen, regeringsmaatregelen, natuurrampen en dergelijke. Indien onverhoopt de leveringstermijn uitloopt wordt de afnemer hiervan in kennis gesteld. Indien de aflevering niet binnen redelijke termijn door EUROBIZZ kan worden gegarandeerd, mag de afnemer de order annuleren. Eventuele reeds gedane betalingen worden dan teruggestort.
5.4. U ontvangt, indien gewenst,  bij betaling een BTW-rekening zodat u de kosten (beroepsmatig) eventueel aftrekbaar kunt maken. 
5.5. EUROBIZZ is gerechtigd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
5.6. De eigendomsrechten van de artikelen gaan pas over nadat u het verschuldigde bedrag heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van levering op u over. Levering is “af magazijn”.

Artikel 6 Reclames en aansprakelijkheid
6.1. U dient de bestelling bij aflevering direct te controleren. Indien het geleverde niet overeenkomt met het door u bestelde dient u ons daarvan binnen 10 werkdagen op de hoogte te stellen.
6.2. Indien is aangetoond dat het geleverde niet met het door u bestelde overeenkomt zullen wij, tegen retournering daarvan, de bestelling vervangen door de door u bestelde artikelen. U retourneert de verkeerde artikelen aan EUROBIZZ, tenzij anders overeengekomen. De bezorgkosten van het door u aan ons terug te sturen verkeerde pakket zullen wij aan u retourneren.
6.3. U heeft het recht, conform de Nederlandse wet “Verkoop op Afstand”, om de bestelling indien ze niet aan uw verwachting voldoen binnen 14 dagen zonder opgave van redenen terug te sturen. De kosten van terugsturen zijn in dat geval voor uw rekening. Artikelen dienen onbeschadigd en ongebruikt te zijn en in oorspronkelijke verpakking en eventuele beschermingsfolie. Bezorgkosten zijn voor uw rekening.
6.4. Artikelen die door het transport of door andere redenen die niet bij ons liggen, zijn beschadigd, worden niet door ons teruggenomen of vergoed, zie 5.6.
6.5. Wij zorgen voor adequate verpakking en doen onze uiterste best om beschadiging te voorkomen, garanties kunnen wij echter niet geven.
6.6. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het gebruik en eventuele gevolgen daarvan, door de koper van bij onze webshop aangeschafte producten.
6.7. Indien u besluit van uw recht gebruik te maken en het artikel terug te sturen heeft u recht op geld terug-garantie binnen 30 dagen na ontvangst van het artikel, mits dit in onbeschadigde staat en ongebruikt is en in originele verpakking en eventuele beschermingsfolie is geretourneerd. Door ons gemaakte verzendkosten vallen hier buiten.
6.8. EUROBIZZ is niet verantwoordelijk te stellen voor overmacht.
6.9. Garantie wordt door ons niet verleend op producten.

Artikel 7 Slotbepaling
Deze voorwaarden treden in werking op 15 juni 2009.

www.tsjechshop.nl is een onderdeel van
Eurobizz vof
Morkolf 23
5404 MK Uden
Tel. 0031 (0)6-21866306
Email: info@tsjechshop.nl
Kvk: 17244406
Fiscaal nr.:  NL8204.81.270.B01
Bankrekening:  NL45RABO 0102900337 
BIC: NL8201.81.270.B01